Seurat

Aikido Dojo Turku

Turku
Aikido Dojo Turku ry
http://www.aikidodojoturku.fi/
1996
20
Ei